Menu
Mój koszyk

Klauzula informacyjna RODO i Regulamin

Korzystanie z usług Gadżetowy.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne
1. Agencja reklamowa Gadżetowy.pl jest własnością firmy "Gadżetowy.pl Marek Ferens" z siedzibą 23-460 Józefów, Kamienna 17A, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP PL9182010858 zwanym dalej Gadżetowy.pl
2. Gadżetowy.pl prowadzi sprzedaż hurtową - nie obsługujemy konsumentów. Obsługujemy jedynie przedsiębiorców indywidualnych, firmy, instytucje i organizacje posiadające nr NIP
3. Firmy, instytucje oraz organizacje zwane są dalej klientem.
4. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Strona jest platformą sprzedaży hurtowej, B2B, wszystkie ceny wyrażone są w zł netto,II. Składanie zamówień
1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony, wiadomości e-mail biuro@gadżetowy.pl lub telefonicznie.
2. Ceny towarów są cenami netto i podane są w polskich złotych. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT
3. Wysłanie zamówienia za pośrednictwem strony, mailowe lub telefonicznej nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.
4. Zamówienie przekazywane jest do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie oraz po pisemnej (poprzez e-mail) akceptacji klienta wszystkich przesłanych plików oraz po potwierdzeniu odbioru przez obsługę Gadżetowy.pl
5. Zamówienia przyjmowane są w godzinach pracy Gadżetowy.pl podanych na stronie głównej strony internetowej (www.gadzetowy.pl). Zamówienia zaakceptowane lub których wpłata została zaksięgowana po tej godzinie uznawane są za złożone kolejnego dnia roboczego.
6. Wszystkie zamówienia realizujemy na podstawie przedpłaty 100% wartości zamówienia, wyjątkiem mogę być instytucje publiczne nie posiadające możliwości dokonania przedpłaty oraz klienci którzy uzyskali możliwość płatności odroczonych.
7. Dokonując zakupu, klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej lub udostępnionej do pobrania ze stron sklepu.
8. Jeżeli klient nie poda inaczej faktura VAT zostanie przesłana na adres z którego zostało złożone zamówienie.
9. W przypadku braku produktów w magazynie klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

III Wyceny / Ważność cen
1. Jeżeli w treści korespondencji nie podano inaczej wyceny indywidualne mają ważność 14 dni.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, przerwania promocji oraz wynikających z tego wzrostów cen bez uprzedzenia. Nie dotyczy to zamówień przyjętych już do realizacji.

IV. Projekty / Akceptacje / Zdjęcia produktów
1. Akceptacja wizualizacji oznacza że Klienta zapoznał się z wizualizacją, nie zawiera ona błędów, została przygotowana na właściwych produktach i nie wnosi do niej żadnych uwag.
2. W przypadku uwag do projektu, jeżeli projekt został poprzednio zaakceptowany a zamówienie nie zostało przekazane do realizacji wymagane jest przygotowanie nowego projektu(wizualizacji) oraz jego ponowne przesłanie w celu dokonania finalnej akceptacji przez klienta.
3. Po przekazaniu zamówienia do realizacji wszelkie zmiany w projekcie mogą wiązać się z przedłużeniem czasu realizacji oraz dodatkowymi opłatami związanymi z poniesionymi nakładami finansowymi w celu uruchomienia produkcji - w skrajnych sytuacjach nawet do wysokości 100% wartości produktu ze znakowaniem.
4. Na wykonane projekty graficzne poligrafii (np wizytówek, notesów, kalendarzy itp) wystawiana jest faktura VAT nawet w przypadku jeżeli zamówienie nie doszło do skutku. Koszt projektu w przypadku wznowienia realizacji nie jest ponownie naliczany chyba, że nastąpiły istotne zmiany w projekcie.
5. Agencja reklamy zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć przedstawiających zamówienia zrealizowane ze znakowaniem Klienta, chyba, że klient nie wyraził na to zgody.
6. Przygotowane projekty graficzne są własnością Gadżetowy.pl i nie są udostępniane w wersji umożliwiającej przekazanie do druku lub są udostępniane za dodatkową opłatą.

V. Czas realizacji
1. Termin realizacji wyznaczany jest indywidualnie w zależności od wybranych produktów.
2. Jeżeli nie podano inaczej to standardowy czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych.
3. W przypadku wyższych czasów realizacji, jeżeli nie podano takiej informacji na karcie produktu, czas ten może być ustalany indywidualnie i wynosić do 30 dni roboczych w przypadku produktów wykonywanych lub importowanych na indywidualne zamówienie.
4. Za pierwszy dzień realizacji zamówienia uważany jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu w którym zostało złożone zamówienie.
5. Za ostatni dzień realizacji uważany jest dzień w którym przesyłka została wysłana.
6. Jeśli opóźnienie jest większe niż 14 dni roboczych zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VI Dostawa produktów
1. Koszt transportu zamówienia ustalany jest indywidualnie.
2. Produkty dostarczane są na terenie Polski pod adres wskazany przez klienta, podany podczas procesu zamówienia.
3. W przypadku dostaw poza teren Polski należy o tym fakcie poinformować przed przygotowaniem wyceny produktów/złożeniem zamówienia.
4. W przypadku opóźnień dłuższych niż 7 dni roboczych klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o rabat 0,5% wartości niedoręczonych produktów za każdy kolejny roboczy dzień zwłoki. Dopuszczamy możliwość nieterminowej dostawy produktów wynikających z zewnętrznych przyczyn niezależnych od Gadżetowy.pl. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych agencji względem Klienta.
5. W przypadku jeżeli kurier dwukrotnie nie dostarczył przesyłki kolejna próba jak również magazynowanie przez firmę kurierską są płatne.
6. Standardowe (powyżej 95% wysyłek) czasy dostawy przez firmy kurierskie dla przesyłek do 30kg wynoszą 1 dzień roboczy. Wysyłki paletowe Standardowo (powyżej 95% wysyłek) 2 dni robocze.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób i firm trzecich, instytucji finansowych oraz w szczególności za działania firm kurierskich oraz opóźnienia wynikających z ich strony.
8. W przypadku realizacji kolejnych zamówień dla tego samego klienta przesyłka kurierska, jeżeli nie zostało podane inaczej zostanie zaadresowana na ten sam adres co wcześniejsze zamówienia. W przypadku błędów wnikających ze strony klienta zmiana adresu może być dodatkowo płatna lub pozostawiona do rozwiązania pomiędzy klientem a firmą kurierską obsługującą doręczenie zamówienia.

VII. Reklamacje/ Różnice ilościowe
1. Po akceptacji wizualizacji przez klienta (jeżeli wizualizacja jest zgodna z produktem końcowym) reklamacje dotyczące błędów, rozmieszczenia itp nie są rozpatrywane lub są rozpatrywane negatywnie.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis przedmiotu, zdjęcia i zakresu reklamacji.
3. Termin na zgłoszenie reklamacji upływa po 7 dniach od momentu otrzymania przesyłki przez klienta.
4. Gadżetowy.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie ustawowym tj. 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16:00. Reklamację zgłoszona po godzinie 16:00 uznajemy za reklamację przyjętą w następnym dniu roboczym,
6. Porównywanie kolorystyki produktu, wydruku/znakowania CMYK, Pantone itp z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów finalnego produktu oraz obrazu wyświetlanego przez monitor nie jest powodem do zgłoszenia reklamacji. Na kolory wyświetlane na monitorach ma wpływ ich skalibrowanie oraz jakość samego monitora. Na kolory nadruku mogą mieć również wpływ właściwości podłoża - jasność, szorstkość, połysk. Warunkiem dochodzenia reklamacji barw, jest uprzednie dostarczenie wzoru kolorystycznego wydruku do naszej firmy.
7. Dokładamy wszelkich starań by kolory na wydruku odwzorowywały jak najdokładniej kolory zawarte w projekcie. Jednocześnie korzystamy z różnych maszyn drukujących, na których mogą wystąpić nieznaczne różnice w odwzorowaniu kolorów. Różnice te nie mogą być wykorzystane jako podstawa do reklamacji.
8. Podczas bigowania papierów o gramaturze równej lub wyższej niż 150g występuje zjawisko pękania papieru oraz uszkodzenia farby drukarskiej w miejscu zgięcia. Gadżetowy.pl nie odpowiada za podane uszkodzenia, które są zgodne z technologią produkcji druku na papierach o ww. gramaturach.
9. Zgodnie ze specyfikacją maszyn poligraficznych wykorzystanych do druku możliwe są następujące odchylenia:
– tolerancja do 2mm podczas krojenia arkusza na poszczególne użytki
– odchylenie złamu podczas falcowania i bigowania o 1mm
– odchylenie perforacji od miejsca docelowego o 1mm
– podczas pasowania kolorów w druku o 0,2mm
– lakierowanie UV wybiórcze o 1mm od miejsca docelowego
10. Odbieganie o wartość do 1% od standardów i norm procesu druku nie jest uznane za błędne wykonanie, co automatycznie uniemożliwia zgłoszenia reklamacji z tego powodu.
11. Reklamacje i ich zasadność jest ustalana na podstawie przesłanych zdjęć. W szczególnych wypadkach, klient może zostać poproszony o odesłanie części lub całego nakładu.
12. Reklamacje odnośnie uszkodzenia towaru podczas przesyłki kurierskiej, są rozpatrywane na podstawie protokołu sporządzonego pomiędzy zamawiającym a kurierem. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
13. Maksymalny poziom rekompensaty w ramach reklamacji nie może przekroczyć 100% wartości produktu reklamowanego.
14. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób i firm trzecich w szczególności za działania firm przewozowych czy instytucji finansowych współpracujących z Gadżetowy.pl
15. Dopuszczalne są różnice w stosunku do ilości zamawianej a dostarczonej wynoszące +/- 5% dla poligrafii oraz +/- 1% dla pozostałych produktów.
16. W przypadku wystąpienia większych różnic na cały brakujący towar wystawiana jest faktura korekta. W sporadycznych sytuacjach istnieje możliwość uruchomienia produkcji oraz wykonania brakującej ilości sztuk - taka możliwość jest ustalana indywidualnie po kontakcie z przedstawicielem Gadżetowy.pl.
17. Gadżetowy.pl może wymagać przesłania informacji/elementów wymagających uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-maila przez przedstawiciela firmy Gadżetowy.pl. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

VIII Odstąpienie od umowy / zwroty
1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
7. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Kupującego i przesłania go Sprzedawcy.
8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.    
9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.  
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Niezależnie od potwierdzenia Faktury Korygującej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia Faktury Korygującej Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
14. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się pod regulaminem.
 
IX. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Administratorem Twoich danych jest Marek Ferens właściciel marki Gadżetowy.pl z siedzibą w Józefowie, ul. Kamienna 17A, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9182010858, REGON: 385833470. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@gadzetowy.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem [adres siedziby bądź miejsca wykonywania działalności].
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Gadżetowy.pl w ramach zawieranych z Tobą umów..

X. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
2. W przypadku sporu naszą intencją jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących reklamacji, niewywiązania się z umowy lub przeterminowanych płatności w drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Gadżetowy.pl
3. Niniejszym regulaminem objęte są wszystkie zamówienia przekazywane do realizacji od 15.09.2018


13 września 2021r.


Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych jest Marek Ferens właściciel marki Gadżetowy.pl z siedzibą w Józefowie, ul. Kamienna 17A, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9182010858, REGON: 385833470. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@gadzetowy.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 23-460 Józefów, Kamienna 17A.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 23-460 Józefów, Kamienna 17A lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@gadzetowy.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Gadżetowy.pl w ramach zawieranych z Tobą umów.

Wzór odstąpienia od umowy:


Miejscowość, data ………………………………………...........................
Nazwa Firmy, imię i nazwisko  ………………………………………
Adres ……………………………………….................
Numer NIP ………………………………………..............................


Gadżetowy.pl
NIP 9182010858
Kamienna 17A, 23-460 Józefów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………

……………………………………
Podpis klienta

(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

Cookies | Ta strona do prawidłowego działania wykorzystuje pliki Cookies. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych ustawień. Są one przechowywane w urządzeniu użytkownika i w każdej chwili można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.